Witanske słowa wjesnanosty

Waženi hosćo,

budźće wutrobnje witani na homepage gmejny Pančicy-Kukow. Tu dóstanjeće mnohostronske informacije wo gmejnje a jeje wjesnych dźělach. Wo aktualnych temach chcemy was běžnje informować. W rubrice ´Zarjadnistwo´ podamy informacije wo posłužbowym předewzaću našeho zarjadniskeho zwjazka. Hižo do swojeho wopyta móžeće zwěsćić, kotry wotrjad so wo waše naležnosće stara,  štó ći su, na kotrychž móžeće so wobroćić a ewentuelnje hnydom trěbny formular wućišćeć. Móžno, zo njetrjebaće ani wosobinsce na zarjad, hdyž wužiwaće naše online-poskitki.

Za wobydlerjow gmejny, ale tež za turistow a předewzaćelow mamy tu na jednore wašnje wšitke zajimawe informacije. Namakaće-li njedostatki, wobroćće so prošu na zarjad čestnohamtskeho wjesnjanosty, hdźež chcemy spytać, tež pobrachowace informacije do našeje homepage zaplesć.

Pósćelće e-mejlku na: gemeinde(at)panschwitz-kuckau.de

Markus Kreuz
wjesnanosta